Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Απασχολησιμότητας & Συμβουλευτική Καριέρας μέσω Skype

 

 •  Αξιολόγηση αναγκών υποψηφίου: Αρχική 20λεπτη συνάντηση:

  20 ΕΥΡΩ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

 • Βιογραφικό σημείωμα (CV):

90 ΕΥΡΩ

Καθοδήγηση και υποστήριξη για τη Σύνταξη – Βελτίωση Βιογραφικού Σημειώματος (CV)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

 • Συνοδευτική Επιστολή (Cover letter):

70 EUR

Καθοδήγηση και υποστήριξη για τη Σύνταξη – Βελτίωση Συνοδευτικής Επιστολής (Cover letter)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

 • Συνοδευτική Επιστολή για online αίτηση (Personal Statement / Supporting document):

Καθοδήγηση και υποστήριξη για τη Σύνταξη – Βελτίωση Συνοδευτικής Επιστολής για online αίτηση απευθείας σε ιστοσελίδα οργανισμού / (Personal Statement / Supporting document)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

 • Συνέντευξη (Interview):

Προετοιμασία Συνέντευξης (Interview preparation)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

 • Επαγγελματικός προσανατολισμός / Διαχείριση καριέρας (Career Management):

Καθοδήγηση και υποστήριξη για τη Στρατηγική και Διαχείριση καριέρας (Career Management)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

 • Καθοδήγηση και υποστήριξη για την ανεύρεση αγγελιών συναφών με το προφίλ του υποψηφίου (Job search assistance)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

 • Καθοδήγηση και υποστήριξη για τη σωστή συμπλήρωση online αίτησης (Online application support)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

 • [Μέσω έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών στο Λονδίνο] Καθοδήγηση και υποστήριξη για τη σύσταση μικρής επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο (Mentoring: How to start-up a small business in the UK) (σε περίπτωση subcontractor)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική (careers consulting tailored to customer’s needs) σχετική με την:
  • Προσωπική Ανάπτυξη (Develop yourself)
  • Αναζήτηση Εργασίας (Look for a job)
  • Αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό (Look for a job abroad)
  • Αίτηση για θέση εργασίας (Apply for a job)
  • Προετοιμασία για επιτυχή συνέντευξη εργασίας (Succeed in interviews)
  • Ανάπτυξη υπεύθυνης στάσης στο χώρο εργασίας (Develop responsible work practice)
  • Εργασία σε ομάδα (Work in a team)
  • Κατανόηση των δομών στο χώρο εργασίας (Understand structures in the workplace)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.